Pantofare

SOPANI4 - Pantofar cu rafturi stil Industrial, 66 x 45 x 30cm cm
SOPANI3 - Pantofar cu rafturi stil Industrial, 80 x 30 x 44.5 cm
SOPANI2 - Pantofar cu rafturi stil Industrial, 73 x 30 x 45 cm
SOPANI5 - Pantofar cu rafturi stil Industrial, 100 x 30 x 72 cm
SOPANI1 - Pantofar cu rafturi stil Industrial, 100 x 30 x 92.5 cm